Start EN  FR Terug

Taiji

Taiji37 NanPai Staande Houdingen TaijiQuan TaijiJian - Zwaard TaijiGun - Stok TaijiShan - Waaier TuiShou - Duwende Handen SanShou - Partner Vorm TaijiJin - Taiji Krachten

TaiJi37 NanPai Staande Houdingen

taijiquan

Als je kijkt naar een rij staande, wachtende mensen zie je vele manieren van staan. Een goede staande houding geeft je stabiliteit en kracht om lang te staan en de mogelijkheid om al stappend snel en efficiënt over te gaan naar een andere houding.

Het gebruik van staande houdingen vormden in de ontwikkeling van energiekracht een wezenlijk onderdeel bij de traditionele en meestal zeer geheime familie-opleidingen. Zevenendertig basishoudingen bepaalden het studiemateriaal en werden Taiji37 genoemd. Elk van deze houdingen geeft aanleiding tot een specifieke spontane beweging en het openen van verschillende energiekanalen. De qi-stroming in het lichaam wordt bevorderd. Dit heeft een gunstige invloed op de lichamelijke, emotionele en mentale gezondheid.

De zuidelijke stijl (NanPai) verbond de staande houdingen op een spontane manier tot een taijiquanuitvoering. De noordelijke stijlen (BeiPai) legden strakke taijiquanvormen vast. Dezelfde taijiprincipes golden echter voor alle stijlen.

TaijiQuan

taiji37

Geworteld in een eeuwenoude Chinese traditie was TaijiQuan oorspronkelijk een gevechtskunst waarbij men qi en taijikrachten leerde gebruiken in plaats van pure spierkracht. De ontwikkelde taijikrachten werden aangewend in de ongewapende strijd om de tegenstander uit te schakelen. De opkomst van vuurwapens veroorzaakte een verschuiving van de martiale toepassingen naar helende inzetbaarheid. TaijiQuan wordt nu voornamelijk onderwezen met de nadruk op het gezondheidaspect.

De taijikrachten worden ingezet om de eigen gezondheid te bevorderen. Door TaijiQuan op de juiste manier te beoefenen verminderen rugklachten ontstaan door een verkeerde houding, wordt de bloedsomloop bevorderd zonder het hart te belasten, verwerf je een soepeler lichaam, een beter evenwichtsgevoel en toename van het concentratievermogen.

Door gebruik te maken van de taijikrachten in je dagdagelijks leven breng je zelf je vitale energie (je Qi) weer op niveau en ga je je rustiger en zelfzekerder voelen. Dit leidt tot een goede fysieke gezondheid in combinatie met een mentaal evenwicht waardoor de levenskwaliteit verbetert.

NanPai Taiji vertrekt vanuit staande houdingen. Er is oorspronkelijk geen vorm.

Beweging ontstaat vanuit de actieve dantian en is een spontane en volledige reactie van lichaam en geest op dat wat is. Het innerlijk gebeuren komt tevoorschijn in de uiterlijke beweging. Deze reactie leidt tot een volgende houding welke op haar beurt een nieuwe spontane beweging initiëert. Een ongedefiniëerde vorm ontstaat door de opeenvolging van spontane bewegingen.

Toch wordt ten behoeve van de studenten vastgelegde vormen met een specifieke volgorde van welgedefiniëerde bewegingen als leermiddel gebruikt. Tijdens de TaijiQuanlessen wordt aangeleerd hoe aan te sluiten aan de opwaartse aardekracht, het activeren van de dantian, het inzetten van ademhalingskracht, het opbouwen van een uitwaarts gerichte energiestructuur, het tot buiten het lichaam brengen van kracht, het gebruik van mentale kracht; kortom het ontwikkelen en beheersen van taijikrachten vertrekkende vanuit een welgedefiniëerde beweging. Het wordt een zoektocht naar maximale ontspanning zonder verlies van de gewenste houding in de beweging met maximale efficiëntie en minimale energieverbruik.

Naast het aanleren van de vorm wordt er zeer veel aandacht besteedt aan een correcte houding. Een vorm lopen met een verkeerde lichaamshouding is funest en doet meer kwaad dan goed. Een verkeerde lichaamshouding is de oorsprong van vele fysieke ongemakken. Ook wordt zeer veel aandacht besteed aan het toepassen van de taijikrachten in het dagdagelijkse leven: een deur opentrekken, de trap oplopen, gaan zitten, rechtkomen, strijken, stofzuigen, liggen, sportbeoefening, zang en dans, stembeheersing en schrijven, musiceren, spitten, hakken, fietsen, lopen, wandelen, schroeven, zagen, boren, snijden; ... elke beweging van het lichaam kan uitgevoerd worden op taijiwijze. Op deze manier worden de verworvenheden van het beoefenen van TaijiQuan geïntegreerd in het dagdagelijks leven en wordt taiji een levenswijze.

De korte vorm TaiJi37 NanPai TaijiQuan is gebaseerd op de principes van de NanPai (zuidelijke) school van TaijiQuan en bestaat uit de 37 basishoudingen. De vorm is ontwikkeld onder leiding van mijn vader Dr. Shen Hongxun. Deze korte vorm bevat praktisch geen herhalingen.

De lange vorm TaiJi ChangQuan is gebaseerd op de Yang-familie stijl en bestaat uit 108 bewegingen. De uitvoering ervan gebeurt volgens de interpretatie van Dr. Shen Hongxun / Prof. Yao Huanzi, gecombineerd met de principes van de NanPai school.

TaijiJian - Zwaard

De Taiji zwaardvorm is gebaseerd op de Yang-stijl zwaardvorm. De vorm wordt aangeleerd vanuit de inzichten van de NanPai principes.

In het oude China stond het tweesnijdend rechtzwaard hoog in aanzien. Naast de praktische functie stond het zwaard symbool voor rechtvaardigheid, discipline, innerlijke ontwikkeling, morele integriteit, eer, wijsheid.

Het zwaard wordt geleid met ononderbroken aandacht, een voortdurende aandacht op de punt of snijrand. De alertheid neemt toe. Het concentratie-vermogen groeit. Door de constante mentale focus op de punt van het zwaard wordt een intense verlengende, uitdeinende, naar-buiten-gerichte energiestructuur opgebouwd. De overvloed aan (energie)-impulsen van de buitenwereld wordt gestopt. Men komt in zichzelf terecht. De concentratie gaat over in beschouwende waarneming. De geest komt tot rust. Stress en emotionele spanning verdwijnt.De lichaamshouding verbetert. Je staat steviger op je benen en je wordt krachtiger. De ontwikkeling van energiekracht kan ook aangewend worden om binqi te verwijderen, jezelf helend of therapeutisch.

TaijiGun - Stok

taijigun

De taijistokvorm is gebaseerd op de NanPai Taiji vorm. De vorm wordt aangeleerd met een middellange stok.

De stok, pure eenvoud uit de natuur, is de metgezel van monnik en pelgrim, steun van boer en herder en een symbool van rechtschapenheid. In geoefende handen verandert de stok echter in een te duchten wapen. De steeds veranderende handgrepen geven de stok een zeer grote beweeglijkheid. De verbondenheid van de stok met de handen maakt het mogelijk lichaam en stok als een geheel in evenwicht te bewegen. De lengte en het groot bereik van de stok ontwikkelen beheersing van de fysieke ruimte.

De stok wordt geleid met ononderbroken aandacht, een voortdurende aandacht op de uiteinden. De alertheid neemt toe. Het concentratie-vermogen groeit. Door de constante mentale focus op de uiteinden van de stok wordt een intense verlengende, uitdeinende, naar-buiten-gerichte energiestructuur opgebouwd. De overvloed aan (energie)-impulsen van de buitenwereld wordt gestopt. Men komt in zichzelf terecht. De concentratie gaat over in beschouwende waarneming. De geest komt tot rust. Stress en emotionele spanning verdwijnt. De lichaamshouding verbetert. Je staat steviger op je benen en je wordt krachtiger. De verdere ontwikkeling van energiekracht kan ook aangewend worden om binqi te verwijderen, jezelf helend of therapeutisch.

TaijiShan - Waaier

Taiji waaier
Elegant en sierlijk, verfijnd en verleidelijk
Onverhoeds snijdend messcherp

waaier

Yin
Als je kijkt naar het gebruik van een waaier overvalt je een gevoel van sierlijkheid, elegantie, verfijndheid en verleidelijkheid. De functionaliteit is kunstzinnig en het verkoelend effect is aangenaam. De Chinese waaier is ontegensprekelijk een staaltje van hoogstaand ingenieus vakmanschap. De beschildering getuigt vaak van een uitzonderlijk artistiek en creatief niveau.

Yang
Als je een waaier open- en dichtklapt vanuit de dantian tijdens de vormuitvoering, ervaar je de verborgen eigenschappen van dit prachtig uitgekiend gebruiksvoorwerp. Het explosieve karakter waarbij de ware bedoeling je overvalt, de onverhoedse overgang van dit onschuldig ogend ongevaarlijk sierlijk gebruiksvoorwerp tot een flitsend toeslaand nijdig snijdend messcherp wapen verrast je volledig. Zelfs het geluid van de openklappende waaier doet je schrikken.

De verschillende houdingen openen de verschillende energiekanalen. De qi-stroming en het efficiënt gebruik en verbruik van qi in het lichaam worden bevorderd. Dit heeft een gunstige invloed op de lichamelijke, emotionele en mentale gezondheid.

TuiShou - Duwende handen

tuishou

TuiShou / Pushing hands / Duwende handen is een oefening met partner waardoor je leert voelen en waarnemen waar, bij jezelf en je partner, gebrek aan bewegingsvrijheid ontstaat. Door gepast reageren op het gepaste moment bekom je vrijheid van beweging en kan de oefenpartner uit evenwicht gebracht worden. Vanuit de ontwikkeling van energiekracht in jezelf wordt het gebruiken en beheersen ervan verder ontwikkeld in het oefenen met de ander. Bewegen vanuit energiekracht wordt veel moeilijker wegens het fysieke contact en het gewoontegebruik van spierkracht. Het gebruik van spierkracht wordt vermeden en vervangen door het inzetten van energiekracht.

Het elkaar raken op fysiek, energetisch, emotioneel en mentaal niveau gebeurt op een vriendelijke manier en vanuit het grootste respect voor elkaars eigenheid. Er is geen tegenstander, geen winnaar of verliezer, enkel de wederzijdse ontwikkeling tot beter begrip en hanteren van energiekracht door de 'partners-in-crime'. Steeds staat het welzijn van de oefenpartner voorop.

SanShou - Partnervorm

sanshou

De bewegingen in de partnervorm zijn afkomstig van NanPai TaiJi. Om het gewenste vormverloop te bekomen moet de uitstromende kracht zeer juist gericht worden. Een gepaste reactie op inkomende krachten gaat over in de gepaste reactie op het gepaste moment op de gepaste wijze op de juiste plaats. Waarnemen en volgen van de kracht van de oefenpartner is essentiëel. Het bepaalt de wegstaprichting.Voetstappen brengen het lichaam naar een correcte positie ten opzichte van de oefenpartner en laten toe het midden te veroveren en te bezetten. Pas dan kan de beweging met de grootste impact, efficiëntie en effect uitgevoerd worden. Oefenen gebeurt op een vriendelijke manier vanuit het grootste respect voor elkaars eigenheid.

Er is geen tegenstander, geen winnaar of verliezer, enkel de wederzijdse ontwikkeling tot beter begrip en hanteren van energiekracht door de 'partners-in-crime'.

TaijiJin - Taijikrachten

Het hoofddoel van taiji-beoefening is de ontwikkeling, het beheersen en beheren van energiekracht.

Energiekracht wordt ingezet op drie grote toepassingsgebieden - kunsten: de lichaamskunsten, de helende kunsten en de martiale kunsten.

Zang en dans, sport en spel, werk en ontspanning, het dagdagelijks leven; steeds kan je bewegen en leven vanuit taijikracht. Als energiekracht aanwezig is, weerspiegelt zij zich in heel de beweging. De beweging wordt mooi, verkrijgt een gracieuze sierlijkheid doordat het lichaam als eenheid haar functie uitvoert. Bij verdere ontwikkeling van energiekracht kan deze helend gebruikt worden om binqi te verwijderen bij jezelf of de medemens. Het leren hanteren en toepassen van taijikrachten als zelfverdedigingstechniek wordt niet ingeoefend maar is een integraal onderdeel van de kennisopleiding.

taijijin